ဆာရီနာ တည္ေထာင္သူ

'အလုပ္အကိုင္ရရွိနည္း' ႏွင့္ 'ထိပ္ဆံုးမွာဆံုေတြ႔မည္' စကားစုမ်ားႏွင့္အဓိပၸါယ္တူညီျပီး ဆာရီနာရပ္ဆို၏အျမဲတန္းလက္ရွိအေျခအေနအား စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ သူမတူေအာင္စဥ္းစားမႈမ်ား၊ ေမ်ာ္လင့္မႈမ်ားအားမ်ားျပားေစျပီး အခ်ိန္အဟုန္ႏွင့္အေရးေပၚ ေပးပို႔ပါသည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္မည့္၄င္း၏စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ ဆာရီနာရပ္ဆိုတံဆိပ္ကိုယ္စားျပဳပံုႏွင့္ ယင္းကိုႏွစ္ေပါင္း ၃၆ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေအာင္ လူအေပါင္းယံုၾကည္သက္၀င္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။

ဆာရီနာရပ္ဆို - တည္ေထာင္သူႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဒါရိုက္တာ၊ ဆာရီနာရပ္ဆို | အဖြဲ႔

ဆာရီနာ၏ 'ထိပ္ဆံုးမွာေတြ႕ပါ' စာအုပ္၊'အလုပ္အကိုင္ရရွိနည္း' တီဗီျပပဲြ၊ လူထုအားစကားေျပာဆိုပြဲႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းအလုပ္မ်ား မွ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ယံုၾကည္ျပီး ဆက္လက္ခရီးႏွင္ရန္ႏွင့္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာလူမ်ားအား လႈံ႔ေဆာ္ေပးပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာအဆင့္

ၾသစေၾတးလ်အဖြဲ႕အစည္း/ဘုတ္အဖြဲ႕အေျခအေနမ်ား

ဆုတံဆိပ္မ်ား