အလုပ္သင္အလုပ္သား သို႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္သင္ယူႏိုင္သည့္အလုပ္ သား တစ္ေယာက္ျဖစ္လာသည္

အကယ္၍သင္သည္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၊ လုပ္သားအင္အားအျဖစ္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူ သို႔မဟုတ္ အေျပာင္းအလဲအျဖစ္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္တစ္ခု ရွာေဖြေနသူျဖစ္ေနလွ်င္ ဆာရီနာရပ္ဆိုမွ အရည္အခ်င္းမ်ား ၆၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေကာင္းဆံုးအၾကံဥာဏ္မ်ားကို သင့္အားေပးႏိုင္ပါသည္။

အလုပ္သင္လုပ္သားအျဖစ္ မွတ္ပံတင္ပါ

သင္၏ အလုပ္သင္အလုပ္ သို႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္သင္ယူႏိုင္သည့္ အလုပ္ လမ္းကေလး

သင္သည္ အလုပ္သင္လုပ္သားတစ္ဦးျဖစ္လာခ်င္လွ်င္ မည္သို႔ျဖစ္လာႏိုင္သနည္း။

သင္၏အရည္အခ်င္းကို ဤရိုးရွင္းေသာေျခလွမ္းမ်ားႏွင့္စတင္ပါ..

 1. ၁. အရည္အခ်င္းမ်ား ၆၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အၾကံဥာဏ္အတြက္ ဆာရီနာရပ္ဆိုသို႔ ဆက္သြယ္ပါ
 2. ၂. သင္လက္မွတ္ထိုးရန္အတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးစာခ်ဳပ္ကို ဆရီနာရပ္ဆိုမွ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး သင္၏အလုပ္ရွင္ႏွင့္အတူ ၀င္ခြင့္ကိုျပီးျပည့္စံုေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမည္။
 3. ၃. သင့္အတြက္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအဖြဲ႔အစည္း (RTO) ကို ဆာရီနာရပ္ဆိုမွ ဆက္သြယ္ပါလိမ့္မည္။
 4. ၄. ျပည္နယ္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအာဏာပိုင္(STA) ႏွင့္အတူ သင္၏အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ပါ
 5. ၅. သင္၏ STA မွ သင္၏အလုပ္သင္လုပ္သားအလုပ္မွတ္ပံုတင္ထားျပီး သည့္ အတည္ျပဳစာကို သင့္ဆီသို႔ပိ႔ုေပးပါလိမ့္မည္။
 6. ၆. သင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ RTO မွာသင့္အားစာရင္သြင္းထား/မထားကို သင္ႏွင့္သင့္အလုပ္ရွင္မွ ေသခ်ာလုပ္ေဆာင္ရမည္။ ေက်ာင္း၀င္ေၾကး ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္
 7. ၇. သင့္ေလ့က်င့္သင္ယူမႈအား စတင္ပါ
 8. ၈. ၆ - ၇ လကုန္ဆံုးျပီးေနာက္ သင္ႏွင့္သင့္အလုပ္ရွင္မွ ဆက္စပ္ေနေသာေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအား ေဆာင္ရြက္ေနမႈရွိ/မရွိ ႏွင့္အရည္အခ်င္းျပည့္မီွေသာ ေဘာက္ဆုမ်ားအားလံုး ကိုသင္ရရွိျခင္းရွိ/မရွိကို အတည္ျပဳရန္အတြက္ ရပိုင္ခြင့္ေတာင္းဆို သည့္ေလွ်ာက္လႊာမွာ သင္လက္မွတ္ထိုးရလိမ့္မည္။
 9. ၉. ၆ - ၇ လကုန္ဆံုးျပီးေနာက္ သင္၏တိုးတက္မႈအားစစ္ေဆးရန္ ဆာရီနာရပ္ဆိုမွ သင့္ကိုဆက္သြယ္ပါလိမ့္မည္
 10. ၁၀. သင္၏ေလ့က်င့္သင္ယူမႈႏွင့္အတူ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါ
 11. ၁၁. ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ႏွင့္ ၁၄ ၾကိမ္ေျမာက္တိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္မွာ အရာအားလံုးေအာင္ျမင္ေတာ့မည္အေၾကာင္း အခိုင္အမာေျပာဆိုရန္ ဆာရီနာရပ္ဆိုမွ သင့္ကိုဆက္သြယ္ပါလိမ့္မည္။

ေကာင္းမြန္သည့္သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္အတြက္ အရည္အခ်င္းမ်ားသင္ယူရန္ ေငြေပးခ်ရမည္ျဖစ္ျပီး ဆာရီနာရပ္ဆိုႏွင့္အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

သင္၏အလုပ္သင္အလုပ္ သို႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္သင္ယူႏိုင္သည့္ အလုပ္ကို ယေန႔စတင္လိုက္ပါ