ေဘာက္ဆုမ်ား ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား

(အလုပ္သင္အျဖစ္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း အလုပ္သင္လုပ္သားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ကုန္က်မႈအား အေထာက္အကူျပဳရန္) အရစ္က်စီးပြားေရး ေထာက္ပံ့မႈေခ်းေငြမ်ား (TSL)

အရစ္က်စီးပြားေရးေထာက္ပံ့မႈေခ်းေငြမ်ား(TSL) ဦးစားေပးစာရင္းမွာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးမွာ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ၾသစေၾတးလ်အလုပ္သင္လုပ္သားမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ျပန္ဆပ္ရမည့္ေခ်းေငြျဖစ္ပါသည္။

ၾကာျမင့္ခ်ိန္ ၄ ႏွစ္ေက်ာ္အခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္သင္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ၾကာျမင့္ခ်ိန္မွာ ေဒၚလာ ၂၀၀၀၀ အထိ

လူငယ္ေထာက္ပံ့ေၾကး၊ ၾသစေၾတးလ်ပညာသင္ေၾကး(AUSTUDY) ႏွင္ စား၀တ္ေနေရး၊ပညာေရးေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ(ABSTUDY)

ၾသစေၾတးလ်အလုပ္သင္လုပ္သားမ်ားသည္ မိဘႏွင့္တစ္သီးပုဂၢလ ဆိုင္ရာ၀င္ေငြစစ္ေဆးမႈမ်ား၏ေလွ်ာက္လႊာအေပၚမူတည္၍ အစိုးရမွ အပိုေထာက္ပံ့မႈမ်ားရယူရန္ အဆင့္ျပည့္မွီႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာမွာ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပမာဏ

အိမ္ေထာက္ပံ့ေၾကးမွ ကင္းကြာစြာေနျခင္း

အကယ္၍၄င္းတို႔သည္ မိဘအုပ္ထိန္းသူ သို႔မဟုတ္ တရား၀င္အုပ္ထိန္းသူအိမ္မွ ပထမအေနျဖင့္ ေျပာင္းေရြ႕လာခဲ့ၾကသည္ဆိုလွ်င္ ၾသစေၾတးလ်အလုပ္သင္အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္သင္ျဖစ္လာရန္အတြက္ အဆင့္ျပည့္မွီေသာလူမ်ားအား ကူညီေပးပါ။

ပထမႏွစ္ တစ္ပတ္ ၇၇.၁၇ ေဒၚလာ
ဒုတိယႏွစ္ တစ္ပတ္ ၃၈.၅၉ ေဒၚလာ
တတိယႏွစ္ တစ္ပတ္ ၂၅ ေဒၚလာ

မသန္စြန္းမႈရွိေသာ ၾသစေၾတးလ်အလုပ္သင္လုပ္သားမ်ား၏ အလုပ္ရွင္မ်ားမွေဘာက္ဆုမ်ား

မသန္စြမ္းေသာၾသစေၾတးလ်အလုပ္သင္လုပ္သားလုပ္အားခေထာက္ပံ့မႈ (DAAWS)

မသန္စြမ္းသည့္ၾသစေၾတးလ်အလုပ္သင္လုပ္သားအား အလုပ္ခန္႔အပ္သည့္ အလုပ္ရွင္မ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။ မွ်တသည့္အလုပ္တစ္ခုစီ အဆင့္အတန္း တစ္ပတ္ ေဒၚလာ ၁၀၄.၃၀ အထိ

အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းအကူအညီရန္ပံုေငြ

စိတ္က်န္းမာေရးအေျခအေန ႏွင့္ မသန္စြမ္းသည့္လူမ်ားသည္ အလုပ္စတင္လုပ္ကိုင္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ရွိမွာအလုပ္လုပ္ေနျခင္း၊အလုပ္ရရွိရန္ အကူအညီလိုအပ္ေနသူမ်ား ႏွင့္ အလုပ္အတြက္ျပင္ဆင္ေန သူမ်ားျဖစ္ေနလွ်င္ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းအကူအညီရန္ပံုေငြမွ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း၊၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အလုပ္ပမာဏကို ၀ယ္ယူရန္ေငြေရးေၾကးေရး အကူအညီေထာက္ပံ့ျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို႔အားကူညီေပးပါသည္။ ေဒၚလာ ၅၀၀၀ အထိ

သင္ခန္းစာ၊စကားျပန္ ႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳရွိပုဂၢိဳလ္ အကူအညီ

သင္ခန္းစာ၊စကားျပန္ ႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳရွိပုဂၢိဳလ္ ၀န္ေဆာင္ခမ်ား အတြက္ သင္၏ SRTO သို႔မဟုတ္ RTO သို႔ ေငြေရးေၾကးေရးအကူအ ညီ ေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။ တစ္ႏွစ္ ေဒၚလာ ၅၀၀၀ အထိ

အလုပ္သင္လုပ္သားအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ပါ

အဆင့္ျပည့္မွီသည့္မူ၀ါဒမွ ေဘာက္ဆုမ်ားႏွင့္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား အားလံုးကို အသံုးျပဳသည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ေဘာက္ဆုမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ အခ်ိန္တိုင္းအမွတ္မထင္ ျခားနားႏိုင္ပါသည္။ ေဘာက္ဆုအားလံုးမွာ ေဘာက္ဆုေငြရရွိႏိုင္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည့္အခ်ိန္ ၁၂ လ ရွိပါသည္။