မွန္ကန္သည့္အၾကံဥာဏ္

သင္၏လူအင္အားျဖည့္တင္းေရးမွစ၍ အလုပ္သင္အလုပ္ သို႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္သင္ယူႏိုင္သည့္အလုပ္ ျပီးဆံုးသည္အထိ သင့္အား ဆာရီနာရပ္ဆိုမွ ကူညီေပးပါမည္။

မည္သည့္အၾကံဥာဏ္မဆို လိုအပ္လာလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာရွိလာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္/မတို႔ဆီ ခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္ပါ။

လိုအပ္သည့္အေထာက္အကူ ရယူပါ

Apprentice working in motorcycle shop

သင့္သေဘာတူညီခ်က္

သင္၏အလုပ္သင္အလုပ္ သို႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္သင္ယူႏိုင္သည့္ အလုပ္၏အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ (ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးစာခ်ဳပ္) တရား၀င္သေဘာတူညီခ်က္ထဲမွာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရမည္။ စာခ်ဳပ္မွ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဖာ္ျပေပးပါလိမ့္မည္။

 • အလုပ္တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအား ကတိျပဳမႈ
 • ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးတာ၀န္၀တၱရားမ်ားအား ကတိျပဳမႈ

အလုပ္တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအား ကတိျပဳမႈ

သင္၏အလုပ္တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအား ကတိျပဳမႈႏွင့္အညီ သင္လုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ားမွာ….

 • အရွင္၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အလုပ္ကို ကၽြမ္းက်င္သည့္အမူ အရာႏွင့္ လိမၼာယဥ္ေက်းသည့္အမူအရာႏွင့္ တက္ေရာက္လုပ္ ေဆာင္ရမည္
 • လုပ္ငန္းပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ဂရုစိုက္ရမည္
 • လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အျခားေသာအလုပ္သင္လုပ္သားမ်ားႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ား ၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ေလးစားလိုက္နာရမည္
 • အလုပ္ရွင္မွရရွိထားေသာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ -သတင္းအခ်က္အလက္ သည္ လွ်ဳိ႕၀ွက္မႈျဖစ္သျဖင့္ေလးစားလိုက္နာရမည္ျဖစ္ျပီး အလုပ္ရွင္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိလွ်င္ ၄င္းကိုဖြင့္ဟေျပာဆိုျခင္းမျပဳရ။
 • အကယ္၍သင္သည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မျပည့္ေသးလွ်င္ မိဘႏွင့္အုပ္ထိမ္းသူဆီမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူပါ

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးတာ၀န္၀တၱရားမ်ားအား ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ရန္ ကတိျပဳမႈ

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးတာ၀န္၀တၱရားမ်ားအား ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ သင္လုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ားမွာ….

 • ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးမွာ ျပဌာန္းထားသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားရရွိရန္ က်ိဳးေၾကာင့္ဆီေလွ်ာ္သည့္အားထုတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျပီး မည္သည့္ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္လိုအပ္သည့္ခ်င့္ခ်ိန္အကဲျဖတ္မႈမ်ားကိုမဆို ေဆာင္ရြက္ပါ
 • ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအစီအစဥ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈေဆာင္ရြက္ရာ၌ ပူေပါင္းပါ၀င္ပါ
 • ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအတန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၾကီးၾကပ္ထားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တက္ေရာက္ျပီး ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအခြင့္အလမ္းမ်ား၏အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရယူပါ။
 • ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမွတ္တမ္းတစ္ခု ျပဳစုထိန္းသိမ္းပါ။ ဥပမာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမွတ္တမ္းစာအုပ္

လုပ္အားခႏွင့္ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာေဘာက္ဆုမ်ားေပးပါ

သင္၏အလုပ္သင္လုပ္သားသက္တမ္းအစမွ ေငြေရးေၾကးေရး အခက္အခဲမ်ားကို ေျပလည္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ပါ။ ၾသစေၾတးလ်အစိုး ရမွ ေငြေရးေၾကးေရးေထာက္ပံ့မႈကို ၾသစေၾတးလ်အလုပ္သင္လုပ္ သား ေဘာက္ဆုမ်ားအစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္။.

အလုပ္ရွင္တာ၀န္၀တၱရားမ်ား

သင္၏ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈစာခ်ဳပ္ႏွင့္အစီအစဥ္အရ သင့္အလုပ္ရွင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ားမွာ……….

 • လုပ္ငန္းအတြက္ သင့္ကိုေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရမည္
 • လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သင့္အားအျပည့္အ၀ၾကီးၾကပ္ေပးရမည္
 • လိုအပ္သည့္ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမွာ ပူေပါင္းပါ၀င္ရန္ သင့္အား ခြင့္ျပဳေပးရမည္
 • ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈပံ့ေပးမႈမွာ တက္ေရာက္ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ အခ်ိန္အတြက္ လုပ္အားခေပးေခ်ရမည္ (ေက်င္းအေျချပဳအလုပ္သင္ လုပ္ခမပါ၀င္ေပ)

လုပ္အားခမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား

အလုပ္သင္အလုပ္ သို႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္သင္ယူႏိုင္သည့္အလုပ္၏ လုပ္အားခမ်ားႏွင့္ခံစားခြင့္မ်ားအေၾကာင္းစံုစမ္းရန္အတြက္ တရားမွ်တေသာအလုပ္သတင္းအခ်က္အလက္စံုစမ္းေရးဌာန ဖုန္း ၁၃၁၃ ၄၉ သို႔ဆက္သြယ္ရန္ ဆာရီနာရပ္ဆိုမွ သင့္အားအၾကံျပဳေပး ပါမည္။

အလုပ္သင္လုပ္သားမ်ား သို႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္သင္ယူသူမ်ားအတြက္ လုပ္အားခမ်ား

သင္၏လုပ္အားခကို ေယဘူယ်အားျဖင့္ ကုန္သည္ သို႔မဟုတ္ အရြယ္ေရာက္သူလုပ္အားခ၏ ရာႏွဳန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ သင္အလုပ္လုပ္သည့္ႏွစ္အေရအတြက္ အေပၚမူတည္၍ သို႔မဟုတ္ အလုပ္သင္လုပ္သား သို႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္သင္ယူသူ၏ ရာထူးအရ တြက္ခ်က္ေပးပါသည္။ ရာထူး၊လုပ္အားခတိုးတက္မႈအဆင့္ကို ကၽြမ္းက်င္မႈရရွိျခင္း၊ သတ္မွတ္ခ်ိန္ကုန္ဆံုးျခင္း (ဥပမာ - ၁ ႏွစ္) သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ရပ္လံုးေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးပါသည္။

အျခားအလုပ္ရွင္တစ္ဦးႏွင့္ သင္၏အလုပ္သင္အလုပ္ သို႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္သင္ယူမႈတစိတ္တပိုင္းအား သင္ျပီးစီးသြားျပီဆိုလွ်င္ (သို႔မဟုတ္ စပ္လ်ဥ္းေသာအၾကိဳသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္ခန္းစာ ျပီးစီးသြားျပီဆိုလွ်င္) အလုပ္သင္လုပ္သား သို႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္သင္ယူသူအျဖစ္ သင့္ကိုအလုပ္ခန္႔အပ္ေသာအခ်ိန္မွာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအားအသိအမွတ္ျပဳရန္ သင့္ကိုရာထူးတိုးေပး ႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာစက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ အရြယ္ေရာက္အလုပ္သင္မ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ယူသူမ်ားအတြက္ အနည္းဆံုးလုပ္အားခမ်ားေပးျခင္းကို အသံုးျပဳပါသည္။ အလုပ္သင္အလုပ္သား သို႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္သင္ယူသူ၏ အသက္ အရြယ္ကို အရြယ္ေရာက္သူအျဖစ္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရာတြင္လည္း စက္မႈဇံုတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ျခားနားႏိုင္ပါသည္။

Wages for school-based apprentices and trainees

စပ္လ်ဥ္းေသာဆုတံဆိပ္ သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီမႈအရ သင္၏ကိုယ္ပိုင္တိက်ေသာလုပ္အားခစီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ သင့္မွာ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။

Being paid for attending off-the-job training

အလုပ္သင္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ယူသူမ်ားသည္ လုပ္အားခမဆံုးရွုံးဘဲ အလုပ္ျပီးဆံုးခ်ိန္ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ တက္ေရာက္ရန္အလုပ္မွ ထြက္သြားခြင့္ျပဳရမည္။ ကိစၥအမ်ားအျပားတြင္ အလုပ္ျပီးဆံုးခ်ိန္ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈသည္ မည္သည့္ေနရာ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အခ်ိန္ျပီးဆံုးသည္ကို(အိမ္မွ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားအပါအ၀င္) ထည့္သြင္းမစဥ္းစားဘဲ ၄င္းမွာအသံုးျပဳခဲ့ေသာအခ်ိန္မ်ားအတြက္ လုပ္အားခရပိုင္ခြင့္ သင့္မွာရွိသည္။

Entitlements

အလုပ္သင္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ယူသူမ်ားအတြက္ ခံစားခြင့္မ်ားကို စပ္လ်ဥ္းေသာဆုတံတိပ္ သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီမႈ အရေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။ ခံစားခြင့္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္နာရီမ်ား၊အခ်ိန္ပိုနာရီမ်ား၊ ျပစ္ဒါဏ္ႏွဳန္းထား၊ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား (ဥပမာ - ကိရိယာတန္ဆာ အားခြင့္ျပဳမႈ)၊ခြင့္ရက္ ႏွင့္ အလုပ္ျပီးဆံုးျခင္း စသည္တို႔ပါ၀င္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအေျချပဳအလုပ္သင္လုပ္သားမ်ား သို႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္သင္ယူသူမ်ားအား ခြင့္ရက္ေတာင္းဆိုရယူရန္ ခြင့္မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ၄င္းတို႔၏လုပ္အားခအားအေလွ်ာ္ေပးရန္ အပိုေငြ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ အျခားေသာကိစၥမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔မွာခံစားခြင့္ ခြင့္ရက္အနည္းငယ္၏ မွ်တမႈကို ေတာင္းဆိုခြင့္ရွသည္။

ီအလုပ္ရွင္ ေခတၱခဏမေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မႈ

သင္၏အလုပ္ရွင္မွ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈကို ေခတၱခဏ မေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္လွ်င္ ျပည္နယ္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအာဏာပိုင္မွ ေအာက္ပါအတိုင္း ေထာက္ပံ့မႈ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။

 • အကယ္၍သင့္ကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအုပ္စုအဖြဲ႕အစည္းမွတစ္ဆင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္ခဲ့လွ်င္ အျခားအလုပ္ရွင္တစ္ဦးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားမႈ စီစဥ္ေပးရမည္။ သင့္ကို အျခားအလုပ္ရွင္တစ္ေယာက္ထံမွာ အမ်ားဆံုး ၆ လ ယာယီအလုပ္ခန္႔အပ္မည္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈအဆံုးတြင္ သင္သည္မူလအလုပ္ရွင္ထံ ျပန္သြားရ မည္
 • သင္၏ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈေထာက္ပံ့ေပးသူႏွင့္အတူ အခ်ိန္ျပည့္ အလုပ္ျပီးဆံုးခ်ိန္ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမွာ တက္ေရာက္ႏိုင္မႈအား စီစဥ္ေပးရမည္
 • ႏွစ္ပတ္လည္ခြင့္ရက္ စီစဥ္ေပးျခင္း(ရရွိႏိုင္လွ်င္)

အလုပ္သင္လုပ္သား/ေလ့က်င့္သင္ယူသူမ်ား၏ အရည္အခ်င္း တိုးတက္လာသည္အထိ သင္၏အလုပ္ရွင္မွ ၄င္းတို႔၏ယာယီ ရာထူး၊အလုပ္မွႏွုတ္ထြက္မႈကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ဤသည္မွာ အထူးသျဖင့္ သင့္အားအခ်ိန္ျပည့္အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ထက္ နည္းပါးသည့္ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းပါ၀င္သည့္ ေပးမထားေသာခြင့္ရက္ ျဖစ္သည္။ ရာထူး/အလုပ္မွႏွုတ္ထြက္သည့္ကာလအတြင္း မသက္ဆိုင္ေသာအလုပ္ကို သင္လုပ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ရာထူး/အလုပ္မွႏွုတ္ထြက္မႈ၏အမ်ားဆံုးအခ်ိန္သည္ ရက္ေပါင္း ၃၀ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုအျဖစ္ သင္၏အလုပ္သင္လုပ္သား အားပယ္ဖ်က္ျခင္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပသမႈ

ဓနသဟာယအဖြဲ႕တရားမွ်တေသာအလုပ္အက္ဥပေဒ ၂၀၀၉ အရ အလုပ္သင္လုပ္သားမ်ား ႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ယူသူမ်ားကို ၀န္ထမ္းအျဖစ္ မွ်မွ်တတဆက္ဆံရမည္။ သင္သည္ အသင္းအဖြဲ႕၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္လိုသည္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ မျဖစ္လိုသည္ျဖစ္ေစ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျပီး တရား၀င္ျဖစ္ေသာဆႏၵျပသမႈမွာ ပါ၀င္လိုသည္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ မပါ၀င္လိုသည္ျဖစ္ေစ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေရြးခ်ယ္ ႏိုင္ပါသည္။

လိုအပ္သည့္အေထာက္အကူ ရယူပါ

မည္သည့္လုပ္ငန္းခြင္ကိစၥမ်ားႏွင့္မဆို အၾကံဥာဏ္မ်ားရယူလိုလွ်င္ သင္၏ ဆာရီနာရပ္ဆိုကိုယ္စားလွယ္သို႔ခ်က္ခ်င္း ေျပာဆိုပါ။

ဆက္သြယ္ပါ