အလုပ္အကိုင္ရရွိပံုရရွိနည္း

အလုပ္အကိုင္ရရွိရန္အတြက္ အကူအညီလိုအပ္ပါသလား။ ဆာရီနာရပ္ဆို အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးမွ အလုပ္ရရွိရန္ ယင္းအလုပ္ကိုထိန္းသိမ္းထားရန္ ႏွင့္ယင္းအလုပ္ထဲမွာတိုးတက္မႈ ရရွိရန္အတြက္ ခြန္အား၊စိတ္ဓါတ္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္မိမိကိုယ္မိမိ ယုံၾကည္စိတ္ရွိေစျခင္း စသည္တို႔ကို သင့္အားေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

Choose Sarina Russo when you register at Centrelink to take advantage of our excellent services.

Register with Sarina Russo Job Access today!

ယခု အလုပ္အကိုင္လိုအပ္ေနပါသလား။

အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနျခင္းသည္ စိတ္ဖိစီးမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ သင္ အလုပ္အကိုင္လိုအပ္ေနလွ်င္ သင္သည္ Centrelink ၏ေထာက္ပံ့မွုကုိ ရရွိေနပါလွ်င္ ဆာရီနာရပ္ဆို အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးမွ အလုပ္ရရွိရန္ သင့္အားကူညီႏုိင္ပါသည္။

ပထမတန္းစားလူအင္အားျဖည့္တင္းေရး

ရံုးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး သို႔မဟုတ္ အၾကီးစားအမႈေဆာင္အရာရွိရာထူးမ်ား အဆင့္ရွိ အလုပ္အကိုင္ရရွိရန္ ရုန္းကန္လုပ္ရွားေနရပါသလား။ သင္အလုပ္လုပ္ခ်င္သည့္ကုမၸဏီမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားရည္ရြယ္ျပီး သင့္၏စြမ္းရည္မ်ားကို ျမွင့္တင္ပါ။

သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ

သင္၏သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္ကို ေနာက္အဆင့္သို႔ျမွင့္တင္ပါ! စက္မႈ႕ဇုန္ပညာေရး၊ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သင္လိုအပ္ေသာ စြမ္းရည္မ်ားရယူပါ။

ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးသမားျဖစ္ခ်င္ပါသလား။

သင္၏စီးပြားေရးစိတ္ကူးယာဥ္အိပ္မက္မ်ားကို မွန္ကန္သည့္ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ၊အၾကံဥာဏ္ရယူျခင္းႏွင့္အေထာက္အကူ စသည္တို႔ႏွင့္အတူ အသက္သြင္းပါ။

ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးသမားႏွင့္ စြန္႔စားစီးပြားေရးသမား ျဖစ္လာပံုျဖစ္လာနည္းအေၾကာင္း ေလ့လာသင္ယူပါ

Find a Sarina Russo Location

My life had turned to crap after my wife died.  I was close to committing suicide and was heavily into drugs. Sarina Russo got me a job.  I am now clean of drugs.  My life is great. I have a great job.  My cupboards are full.  I have money in my pocket and it’s all thanks to Sarina Russo.

– Michael

‘How to Get that Job’ Blog

Get out and get jobactive

Get out and get jobactive

Continue Reading...
Apprentice

Skill-up to become a Tradie

Continue Reading...
Tags:
Sarina Russo Apprenticeships Jobs Board

Driving Apprenticeship Opportunities

Continue Reading...
Tags:
training

$7,500 for training costs

Continue Reading...
Tags:
50% discount

Trade apprentice registration discount - For Victorian Apprentices

Continue Reading...
Tags: