အဆက္အသြယ္လုပ္ရန္

အလုပ္အကိုင္ရရွိရန္အတြက္ အကူအညီလိုအပ္ပါသလား။ သင္ ဒီအလုပ္ရရန္၊ ဒီအလုပ္ဆက္လုပ္ရန္ႏွင့္ ဒီအလုပ္တြင္ တိုးတက္မႈရွိရန္ လိုအပ္သည့္အတြက္ စြမ္းအင္၊ စိတ္အားထက္သန္မႈ ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈ ေတြ ရွိေအာင္ ထားပါ။ 

Sarina Russo Job Access is happy to get your message

Register as a job seeker