ဆာရီနာရပ္ဆို အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး

မိမိကိုယ္ကို စီမံပါ

ဆာရီနာရပ္ဆိုအလုပ္အကိုင္ရရွိေရးအဖြဲ႕မွ အလုပ္အကိုင္ရရွိရန္အတြက္ စြမ္းရည္မ်ားျမွင့္တင္ေရး၊ ယင္းအလုပ္အား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေရး၊ ယင္းအလုပ္အားေအာင္ျမင္သည့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္အျဖစ္ ၾကီးပြားေအာင္လုပ္ေဆာင္ေရး စသည့္တို႔ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္အား ကူညီေပးပါမည္။

Become a jobseeker

 

Special jobactive services

Service delivery plan

သင့္အတြက္ ေနာက္အလုပ္အကိုင္တစ္ခု ရွာေဖြပါ

သင္၏အေျခအေနသည္ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေနပါေစ ဆာရီနာရပ္ဆိုမွ အလုပ္ရရွိရန္အတြက္ သင့္အား စိတ္အားတက္ၾကြမႈ၊ စိတ္လႈ႔ံေဆာ္မႈႏွင့္ ယံၾကည္ခ်က္စသည္တို႔ကို ေပးရန္ သႏၶိဌာန္ခ်ထားပါသည္။

အလုပ္အစီအစဥ္သို႔ ျပန္သြားပါ

လုပ္သားအင္အား/အလုပ္အင္အားသို႔ ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္အတူျပန္သြား ပါ

 • တစ္ေယာက္ခ်င္း အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း
 • စိတ္လႈ႕ံေဆာ္ေပးျခင္း၊ CV ဖန္တီးျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴးစြည္းရည္မ်ား ႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဆိုင္ရာ တင္ဆက္မႈအၾကံဥာဏ္မ်ား စသည္တို႔အပါအ၀င္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဆိုင္ရာဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊
 • စြမ္းရည္မ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္း
 • ဘ၀တြက္တာစြမ္းရည္မ်ား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးႏွင့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္ အၾကံေပးေရး
 • စိတ္ေရာဂါပညာရွင္မ်ားႏွင့္မဟာမိတ္ဖြဲ႔ထားေသာက်န္းမာေရးကၽြမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ အထူးစီမံထားသည့္အေထာက္အပံ့မ်ား ရယူပါ
 • သီးသန္႔စီမံထားသည့္ မသန္စြမ္းသူအားအလုပ္ခန္႔အပ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
 • အလုပ္အကိုင္အတြက္ အသင့္ျဖစ္သည့္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးႏွင့္ အခ်ိန္တို သို႔မဟုတ္ အထူးပညာေရးသင္တန္းမ်ား ရယူပါ
 • ၾကိဳးမဲ့အင္တာနက္ရယူအသံုးျပဳမႈ၊ ေခတ္မီေသာကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ တယ္လီဖုန္းမ်ား၊ပံုႏွိပ္စက္မ်ားႏွင့္ မိတၱဴကူးစက္ဌာနမ်ားအျပင္ အလုပ္အကိုင္လစ္လပ္မႈစာရင္းမ်ားအပါအ၀င္ ကၽြန္ေတာ္/မတို႔၏ရံုးမွ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးရံုးဌာနမ်ားအား ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွုပါ။

ဒီအလုပ္ရယူရန္

ဆာရီနာ ရပ္ဆိုအလုပ္ရရွိေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ဌာန (Sarina Russo Job Access )မွ သင့္ အား ေအာက္ပါတို႕ကို အကူအညီေပးမည္ျဖစ္သည္။

 • အလုပ္အေတြ႔အၾကံဳအခြင့္အလမ္းမ်ား
 • ေဒသဆိုင္ရာ အလုပ္ရွင္မ်ားအား သင္၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္တင္ျပေပးျခင္း
 • ေဒသဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္လစ္လပ္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား
 • ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးျခင္းဆို္င္ရာ အေထာက္အပ့ံ ေငြမ်ားအား အလုပ္ရွင္မ်ားထံ ေပးကမ္းျခင္း
 • အလုပ္ျပန္လည္၀င္ေရာက္ျခင္း အသံုးစရိတ္မ်ား၊ ဥပမာ- ဖိနပ္၊ အ၀တ္အစားႏွင့္ အလုပ္အင္တာဗ်ဴးႏွင့္ အလုပ္သို႕ တက္ေရာက္ရန္ သြားလာစရိတ္မ်ား
 • အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြျခင္း

ဒီအလုပ္ကို ဆက္လုပ္ရန္

သင္၏ အလုပ္အသစ္မွာ သင္လုပ္ေနေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္

 • ပုံမွန္ဖုန္းေခၚဆိုျခင္းျဖင့္ အဆက္အသြယ္လုပ္ပါ။
 • ုလုပ္ငန္းခြင္ သို႕ သြားေရာက္ေလ့လာရန္
 • သင္ သည္ အလုပ္အကိုင္စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ သင္ႏွင့္ သင့္အလုပ္ရွင္တို႕အား ေတြ႕ဆုံေပးမည္။

ဒီအလုပ္တြင္ တိုးတက္မႈရွိရန္

 • သင္၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္ တိုးတက္ေရး ကို ကူညီရန္ လုပ္ငန္းခြင္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး သင္တန္းမ်ား အတြက္ မ်ားျပားလွေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို ေပးကမ္းပါသည္။