မသန္စြမ္းသူအားအလုပ္ခန္႔အပ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

သင့္အားလုပ္သားအင္အားသို႔ေရာက္ရွိေစရန္ ၾကံရြယ္ေပးသည့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ေမ်ာ္မွန္းထားေသာ အစီအစဥ္မ်ား တစ္ေလွ်ာက္ သင္၏အလုပ္ခန္႔အပ္ေရးျဖစ္ႏိုင္ေခ်စြမ္းရည္ကို နားလည္သေဘာ ေပါက္ပါ။

Call Sarina Russo Job Access on 13 15 59 for more information.

Lady with disability

သင္၏ျဖစ္ႏိုင္ေခ်စြမ္းရည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ပါ

ဆာရီနာရပ္ဆို၏မသန္စြမ္းသူမ်ားအားအလုပ္ခန္႔အပ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ လုပ္သားအင္အားအျဖစ္ ရရွိေစရန္ႏွင့္ ဆက္လက္တည္ရွိေနေစရန္ သင့္အားထိမ္းခ်ဳပ္ဖို႔စီစဥ္ထားေသာ အထူးအစီအစဥ္အမ်ားအျပား ပါ၀င္ပါသည္။

သင့္ကိုေထာက္ပံ့ေပးႏို္င္ေသာ ကၽြန္ေတာ္/မတို႔၏အစီအစဥ္မ်ား

  • သင္၏စြမ္းရည္မ်ား၊အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ကို သတ္မွတ္ပါ။
  • သင္၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုရရွိရန္ ပုဂၢလိကဆိုင္ရာအစီအစဥ္ကို ျမွင့္တင္ပါ/တိုးတက္ေအာင္လုပ္ပါ
  • စိတ္ေရာဂါပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာနည္းလမ္း မ်ားအပါအ၀င္ အထူးစီမံထားသည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူပါ။
  • သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအား တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ပါ
  • စကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ရယူပါ။
  • သင့္ေတာ္သည့္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ သင့္စြမ္းရည္မ်ား အား ဒန္တြဲၾကည့္ပါ
  • လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လုပ္အားခရသည့္အလုပ္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားအား စတင္ေဆာင္ရြက္ပါ
  • အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ ညွိႏွိုင္းပါ
  • လုပ္ငန္းခြင္အဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ားအား ရယူပါ
  • ယင္းအလုပ္အကိုင္အား ရယူလိုက္ပါ

မသန္စြမ္းသူအားအလုပ္ခန္႔အပ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား - အသံုးျပဳသူလက္စြဲစာအုပ္