ေဒသဆိုင္ရာ အလုပ္ခန္႔အပ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

သီးသန္႔စီမံထားေသာ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး အေထာက္အကူ၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး၊ပညာေရးႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ စံျပပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ ကြာဟမႈကိုအဆံုးသတ္ပါ

Call Sarina Russo Job Access on 13 15 59 for more information.

Aboriginal employee with her collegues

အလားအလာေကာင္းေသာအနာဂတ္မ်ားကို ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္အတူ ဖန္တီးပါ

  • တစ္ေယာက္ခ်င္း အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း
  • စိတ္လႈ႕ံေဆာ္ေပးျခင္း၊ CV ဖန္တီးျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴးစြည္းရည္မ်ား ႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဆိုင္ရာ တင္ဆက္မႈအၾကံဥာဏ္မ်ား စသည္တို႔အပါအ၀င္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဆိုင္ရာဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊
  • စြမ္းရည္မ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္း
  • ဘ၀တြက္တာစြမ္းရည္မ်ား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးႏွင့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္ အၾကံေပးေရး
  • စိတ္ေရာဂါပညာရွင္မ်ားႏွင့္မဟာမိတ္ဖြဲ႔ထားေသာက်န္းမာေရးကၽြမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ အထူးစီမံထားသည့္အေထာက္အပံ့မ်ား ရယူပါ
  • သီးသန္႔စီမံထားသည့္ မသန္စြမ္းသူအားအလုပ္ခန္႔အပ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
  • အလုပ္အကိုင္အတြက္ အသင့္ျဖစ္သည့္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးႏွင့္ အခ်ိန္တို သို႔မဟုတ္ အထူးပညာေရးသင္တန္းမ်ား ရယူပါ
  • ၾကိဳးမဲ့အင္တာနက္ရယူအသံုးျပဳမႈ၊ ေခတ္မီေသာကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ တယ္လီဖုန္းမ်ား၊ပံုႏွိပ္စက္မ်ားႏွင့္ မိတၱဴကူးစက္ဌာနမ်ားအျပင္ အလုပ္အကိုင္လစ္လပ္မႈစာရင္းမ်ားအပါအ၀င္ ကၽြန္ေတာ္/မတို႔၏ရံုးမွ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးရံုးဌာနမ်ားအား ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွုပါ။

Contact Sarina Russo for more information