အသက္ၾကီးသူမ်ားအတြက္ အလုပ္ခန္႔အပ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

သင့္အလုပ္ကို ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ သင္မွာအေတြ႔အၾကံဳ၊ဗဟုသုတႏွင့္စြမ္းရည္မ်ားရွိပါသည္။

သင္၏အလုပ္ရွင္သည္ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳေသာလုပ္သားမ်ားအား ဘက္လိုက္ျခင္းမ်ားကို ေက်ာ္လြားႏိုင္ရန္ သင့္အားကၽြန္ေတာ္/မတို႔ ကူညီေပးပါမည္။

Call Sarina Russo Job Access on 13 15 59 for more information.

Mature age employee

သင္၏စြမ္းရည္ကို တင္ဆက္ျပသျခင္း

  • သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္သစ္အတြက္ မည္သည့္ေျပာင္းလဲ သံုးစြဲ၍ရေသာ စြမ္းရည္မ်ားသင့္မွာရွိပါသနည္း။
  • သင္၏စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္အေတြ႔အၾကံဳမ်ားသည္ အလုပ္ရွင္အား အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ေစပါသလား။
  • သင္သည္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာေခတ္မီသည့္အျမင္တစ္ခု တင္ျပႏိုင္ပါသလား။
  • သင္သည္ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ားႏွင့္အမွီလိုက္ႏိုင္ပါသလား။
  • သင္သည္ စိတ္ကူးအေတြးသစ္တစ္ခုကို စိတ္ပါလက္ပါလက္ခံ လိုပါသလား။
  • ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳေသာလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ဆီမွ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုမႈကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရွိပါသလား။

ဆာရီနာရပ္ဆိုမွ အလုပ္ရွာရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အင္တာဗ်ဴးနည္းပညာမ်ားႏွင့္မွန္ကန္သည့္အလုပ္အတြက္ သင္၏စြမ္းရည္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ရာတြင္လည္းေကာင္း သင့္အားအၾကံဥာဏ္ ေပးသြားမည္။ သင္၏အသက္အရြယ္ႏွင့္အေတြ႔အၾကံဳသည္ အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ေစ သည္ဟု ထင္မွတ္လွ်င္ ယင္းသည္အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။