မိဘမ်ား လုပ္ငန္းခြင္သို႔ျပန္လာျခင္း

သင္သည္ သား/သမီးမ်ားႏွင့္အတူအိမ္ေထာင္တစ္ခုကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရသူျဖစ္ေနလွ်င္ လူအမ်ားႏွင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး နည္းလမ္း၊တန္ဖိုးရွိေသာသင္အခ်ိန္ကိုစီစဥ္ပံုစီစဥ္နည္းႏွင့္ စိတ္ဖိစီးသည့္အေျခအေနမ်ားမွာတည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ေနထိုင္ပံု ေနထိုင္နည္းမ်ားကို သင္သိျပီးျပီျဖစ္သည္။

ဤသို႔ေသာမိဘမ်ားစြမ္းရည္သည္ အလြန္႔အလြန္ေကာင္းမြန္ျပီး ယင္းအျပဳအမူအားလံုးကို လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းသို႔ေျပာင္းလဲ သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။

Call Sarina Russo Job Access on 13 15 59 for more information.

Happy lady with the kids

သင္၏စြမ္းရည္မ်ားကို ျမွင့္တင္ပါ

ဆာရီနာရပ္ဆိုသည္ မိဘမ်ား စြမ္းရည္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ျပီး ယင္းသည္သင့္အတြက္ ဤသို႔အက်ိဳးရွိပံုကို နားလည္ပါသည္:

  • ေဒသဆိုင္ရာကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးေရြးခ်ယ္မႈမ်ား သတ္မွတ္ပါ။
  • သင္၏ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းမွာ မၾကာေသးမီက အေၾကာင္းအရာမ်ား ထည့္သြင္းျပီး အင္တာဗ်ဴးနည္းပညာအသစ္မ်ားရယူပါ။
  • အခမဲ့အလုပ္အကိုင္ျပင္ဆင္ပြဲႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားရရွိသည့္သင္တန္းမ်ား အား ရယူပါ။(တက္ေရာက္ပါ။)
  • မိမိအားယံုၾကည္စိတ္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အတြက္အသင့္ျဖစ္သည့္ အေနအထား တည္ေဆာက္ပါ
  • မိသားစုႏွင့္ရင္းႏွီးေဖာ္ရြယ္သည့္အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္အတူ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြပါ

လုပ္ငန္းခြင္/အလုပ္ထဲသို႔ျပန္ေရာက္လာျခင္းသည္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရာတြင္ လည္းေကာင္း သင္ႏွင့္ သင့္ရင္ေသြးငယ္မ်ားအနာဂတ္ ဘ၀လံုျခံဳေရးေထာက္ပံ့ရာတြင္လည္းေကာင္း အခြင့္အလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။