အလုပ္အကိုင္ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ အတတ္ပညာအသစ္မ်ား ေလ့လာေရးအစိုးရစီမံကိန္း

Call Sarina Russo Job Access on 13 15 59 for more information.

အလုပ္အကိုင္ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ အတတ္ပညာအသစ္မ်ား ေလ့လာေရးအစိုးရစီမံကိန္းမွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိပံု ရရွိနည္း

  • လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာစြမ္းရည္မ်ား (လုပ္ငန္းခြင္စြမ္းရည္မ်ား) ျမွင့္တင္ပါ/တိုးတက္ေအာင္လုပ္ပါ
  • ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာအလုပ္ရွင္မ်ားအား အရည္အခ်င္းမ်ားကိုျပသပါ
  • လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳရွိေသာအလုပ္ရွင္မ်ားမွ အညြန္း/အကိုးအကား မ်ား ရယူပါ
  • လုပ္ငန္းသစ္တစ္ခု ဆက္သြယ္ပါ
  • ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ပါ
  • လုပ္သားအင္အား/အလုပ္အင္အားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ