سارینا، موسس

هم معنا با عبارات " چطور آن شغل را بدست آورم" و"شما را در بالا خواهیم دید"، سارینا روسو بصورت مداوم وضع موجود را به چالش میکشد، متفاوت می اندیشد، از انتظارات فراتر میرود و با سرعت و بصورت عاجل خدمات فراهم میکند.

توانایی او در اجرات باعث شهرت نام سارینا روسو و دلیلی بر اعتماد مردم برای بیش از 36 سال شده است.

سارینا روسو - موسس و مدیر عامل، سارینو روسو | گروه

کتاب سارینا 'مرا در بالا ببین'، نمایش تلویزیونی'چطور آن شغل را بدست آورم' ، سخنرانی عمومی و فعالیت اجتماعی هزاران شخص را به وجد می آورد تا به خود باور داشته باشند، آن یک مایل اضافی را بروند و رشد نمایند.

حضور بین المللی

وظایف بورد/ جامعه استرالیا

جوایز