یک کارآموز یا شاگرد شوید

اگر شما یک شاگرد مکتب هستید، بخواهید دوباره داخل قوای کار شوید، یا در جستجوی تغییر وظیفه تان باشید، سارینا روسو میتواند بهترین مشوره را در مورد بیش از 600 مسلک برایتان بدهد.

به عنوان یک کارآموز ثبت نام کنید

مسیر کارآموزی/شاگردی شما

شما میخواهید یک کارآموز شوید، چطور آنجا خواهید رسید؟

مسلک خود را توسط این مراحل ساده شروع کنید:

 1. 1. به سارینا روسو جهت گرفتن مشورت در مورد بیش از 600 مسلک به تماس شوید
 2. 2. سارینا روسو یک قرارداد آموزشی را برایتان ترتیب خواهد داد و شما آنرا امضاء خواهید کرد و شما توسط کارفرما منتصب به شغل خواهید شد
 3. 3. سارینا روسو با موسسه آموزشی ثبت شده (RTO) شما تماس خواهد گرفت
 4. 4. معلومات خود را در اداره آموزش ایالتی (STA) ثبت کنید
 5. 5. STA شما برایتان یک مکتوب تاییدیه خواهد فرستاد که کارآموزی شما ثبت شده است
 6. 6. شما و کارفرمایتان باید مطمین شوید که در RTO انتخابی تان شامل باشید. فیس داخله شاگرد قابل پرداخت خواهد بود
 7. 7. آموزش خود را شروع کنید
 8. مطمین شوید که شما و کارفرمایتان آموزش مربوطه را سپری کنید، و شما به تمام مشوق ها دسترسی داشته باشید
 9. 9.بعد از 6-7 ماه، سارینا روسو به شما تماس خواهد گرفت تا پیشرفت شما را بررسی کند
 10. 10. آموزش خود را ادامه دهید
 11. 11. در مراحل ماه های دوازهم و چهاردهم، سارینا روسو به شما تماس خواهد گرفت تا مطمین شود که همه چیز طبق برنامه است

معاش داشته باشید تا مهارتهایی را برای شغل بهتر بیاموزید، با سارینا روسو به تماس شوید.

امروز کارآموزی یا کارآزمایشی خود را شروع کنید