به تماس شوید

اگر در جستجوی استخدام شدن به عنوان یک کارآموز یا شاگرد هستید، در بخش کارآموزی سارینا روسو ثبت نام نمایید.

اگر در مورد کارآموزی یا شاگردی فعلی خود سوال داشته باشید، از طریق راه های ذیل به تماس شوید.

به بخش کارآموزی سارینا روسو از طریق شماره 

1300 178 776 به تماس شوید

 

Plumber apprentice

Apprenticeships or Traineeships


Required
Required
optional
optional
optional
Required