مشوق ها و کمک هزینه ها

قرضه حمایت تجارت (TSL)

عبارت از یک قرضه قابل بازپرداخت است، که به کارآموزان استرالیایی که در یک مسلک تجارتی مشخص شده در لست اولویت قرضه حمایت تجارت کار کنند، پرداخت میشود.

الی 20,000 دالر برای مدت 4 سال یا برای دوره کارآموزی.

کمک هزینه جوانان، آستادی و آبستادی

کارآموزان استرالیایی ممکن است واجد شرایط دریافت حمایت اضافی از جانب دولت باشند، که مشروط به بررسی درآمد شخصی و والدینی آنها است. مقدار در فورمه درخواستی ذکر شده است.

کمک هزینه زندگی دور از خانه

به اشخاص واجد شرایطی که در یک کارآموزی استرالیایی باقی بمانند یا بخواهند در آنجا بمانند و اگر آنها از خانه پدری یا سرپرست قانونی شان برای دفعه اول دور شده باشند، کمک مینماید.

سال اول 77.17 دالر هفته وار
سال دوم 38.59 دالر هفته وار
سال سوم 25 دالر هفته وار

کارفرمایان کارآموز استرالیایی دارای مشوق معلولیت

کمک معاش کارآموز استرالیایی معلول (DAAWS)

برای کارفرمایانی که یک کارآموز استرالیایی معلول را استخدام نمایند قابل دسترس میباشد. به تناسب وضعیت کاری. الی 104.30 دالر هفته وار.

صندوق همکاری استخدام

صندوق همکاری استخدام برای اشخاص معلول و دارای اختلالات روانی از طریق کمک های مالی برای خریداری بعضی وسایل و ابزار کار و خدمات جهت شروع یک شغل یا پیشبرد شغل فعلی شان کمک مینماید، برای کسانیکه نیاز به همکاری برای پیدا کردن و آمادگی برای کار دارند نیز کمک مینماید. الی 5,000 دالر.

همکاری آموزشی، ترجمانی و مشاورت

کمک های مالی به SRTO یا RTO شما برای ارائه خدمات آموزشی، ترجمانی و مشاورت پرداخت میشود. الی 5,000 دالر سالانه.

به عنوان یک کارآموز ثبت نام کنید

واجد شرایط بودن برای تمام مشوق ها و کمک هزینه ها قابل اعمال میباشد. مشوق ها و کمک هزینه های دولت استرالیا و دولت ایالتی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر هستند. تمام مشوق ها دارای یک مدت 12 ماهه برای ادعای آن از تاریخی که مشوق قابل پرداخت میشود، است.