مشورت درست

سارینا روسو از مرحله جلب و جذب ، الی مرحله تکمیل کارآموزی یا شاگردی، شما را حمایت مینماید.

اگر شما نیاز به مشورت دارید، یا در وظیفه با مشکل مواجه هستید، مستقیما با ما به تماس شوید.

حمایتی را که نیاز دارید بدست آورید

Apprentice working in motorcycle shop

توافق شما

به عنوان بخشی از کارآموزی یا شاگردی، شما در یک توافقنامه رسمی وارد میشوید (قرارداد آموزش). این قرارداد موارد ذیل را احاطه خواهد کرد:

 • تعهد نسبت به مسولیت های وظیفوی
 • تعهد نسبت به مسولیت های آموزشی

تعهد نسبت به مسولیت های وظیفوی

جهت تطابق با تعهد نسبت به مسولیت های وظیفوی، شما باید به موارد ذیل عمل نمایید:

 • حاضر بودن و اجرای کار بصورت مسلکی و مادبانه، مطابق با الزامات کارفرما
 • مواظبت از منابع و ابزار محل کار
 • احترام به حقوق دیگر کارآموزان و کارمندان محل کار
 • احترام به محرمیت - معلومات بدست آمده از کارفرما محرم پنداشته میشود و نباید بدون تایید کارفرما افشاء گردد.
 • گرفتن رضایت والدین یا سرپرست در صورتیکه شما زیر سن 18 سال باشید

تعهد نسبت به اجرای مسولیت های آموزشی

جهت اجرای تعهد نسبت به مسولیت های آموزشی، شما باید به موارد ذیل عمل نمایید:

 • انجام تمام تلاش های ممکن در راستای بدست آوردن صلاحیتهای مشخص شده در پلان آموزشی و به عهده گرفتن هر گونه آموزش و ارزیابی ضروری
 • اشتراک در انکشاف پلان آموزشی
 • اشتراک در جلسات آموزشی و فعالیت های محل کار نظارت شده و بهره بردن از فرصت های یادگیری
 • حفظ سوابق آموزشی، مثال. کتاب سوابق آموزش

پرداخت و مشوق های مالی

برای تسهیل دشواریهای مالی سال های اول کارآموزی تان، دولت استرالیا حمایت مالی را از طریق پروگرام مشوق های کارآموزی استرالیا فراهم مینماید..

مکلفیت های کارفرما

مطابق پلان و قرارداد آموزشی شما، کارفرمای شما باید:

 • شما را برای وظیفه آموزش دهد
 • به اندازه کافی شما را در محل کار نظارت نماید
 • به شما اجازه اشتراک در جلسات آموزشی ضروری را بدهد
 • برای مدتی که شما مصروف آموزش در محل آموزشی هستید، معاش پرداخت نماید (بجز از کارآموزی های مکتب- محور)

شرایط و معاشات

برای طلب معلومات درباره حقوق و معاشات کارآموزی و شاگردی، سارینا روسو پیشنهاد مینماید که شما از طریق شماره 94 13 13 خط معلوماتی کار عادلانه به تماس شوید.

معاشات کارآموزان و شاگردان

عموما معاش شما به عنوان فیصدی معاش یک شخص جوان یا تجارت پیشه و به تناسب سال و سطح کارآموزی یا شاگردی شما محاسبه میشود. پیشرفت در سطوح معاش بوسیله بدست آوردن صلاحیت ها و دانش، انقضای یک مدت زمانی (مثال، 1 سال)، یا ترکیبی از هر دو میباشد.

اگر شما قبلا قسمتی از کارآموزی یا شاگردی خود را با یک کارفرمای دیگر تکمیل کرده باشید (یا یک کورس پیش مسلکی را تکمیل کرده باشید)، ممکن است مستحق کریدت برای صلاحیت ها و زمان سپری شده به عنوان یک کارآموز یا شاگرد با کارفرمای دیگر باشید. در بعضی صنایع، حداقل معاش برای کارآموزان یا شاگردان جوان قابل تطبیق میباشد. زمانیکه سن شخص به عنوان معیاری برای جوان پنداشته شدن کارآموز یا شاگرد در نظر گرفته شود، از یک صنعت تا صنعت دیگر متفاوت میباشد.

Wages for school-based apprentices and trainees

مشروط به توافقنامه یا کمک مربوطه، شما مستحق ترتیبات مشخص معاش خویش میباشید.

Being paid for attending off-the-job training

کارآموزان و شاگردان باید بدون از دست دادن معاش جهت انجام آموزش خارج از وظیفه اجازه داده شوند. در بسیاری موارد، شما مستحق دریافت معاش برای تمام مدت سپری شده در آموزش خارج از وظیفه، بدون در نظر داشت اینکه چی وقت و در کجا انجام شده است (در بعضی موارد حتی در خانه) هستید.

Entitlements

استحقاقات کارآموزان و شاگردان توسط توافقنامه یا کمک مربوطه فراهم شده است. این استحقاقات شامل ساعات کاری، اضافه کاری، نرخ های جریمه، کمک هزینه ها (مثال. کمک هزینه ابزار)، رخصتی و فسخ استخدام میباشند.

در بعضی موارد، کارآموزان یا شاگردان مکتبی مستحق دریافت رخصتی با معاش نیستند، اما در معاش آنها مقداری اضافی چارچ میشود تا بتوانند هزینه ها را پرداخت کنند. در دیگر موارد، آنها مستحق دریافت نسبتی از استحقاق رخصتی اسمی میباشند.

عدم موجودیت کارفرما بطورموقتی

اگر کارفرمای شما بطور موقتی نتواند آموزش ارائه کند، اداره آموزش ایالتی شما میتواند از طریق راه های ذیل کمک کند:

 • ترتیب دادن کارگزینی با یک کارفرمای میزبان دیگر در صورتیکه شما از طریق یک موسسه آموزشی گروهی استخدام شده باشید. شما موقتا میتوانید به یک کارفرمای دیگر برای مدت شش ماه تعیین شوید. در ختم مدت تعیینات، شما باید به کارفرمای اصلی خود رجوع کنید
 • ترتیب دادن حاضری با فراهم کننده آموزش شما در یک آموزش خارج از وظیفه بصورت تمام وقت
 • ترتیب دادن رخصتی سالانه (در صورت امکان تطبیق)

کارفرمای شما میتواند درخواست توقف موقت کارآموزی/ شاگردی را الی زمانیکه توانایی آنها برای آموزش بهبود یابد، ارائه نماید. این اساسا یک رخصتی بدون معاش است که میتواند شامل استخدام شما برای مدت کمتر از یک هفته کامل کاری باشد. شما همچنین میتوانید کارهای غیر مرتبط را در مدت زمان توقف انجام دهید. حداکثر زمان توقف 30 روز است. به عنوان آخرین راه حل، فسخ کارآموزی شما باید در نظر گرفته شود.

اقدام صنعتی

مطابق قانون کارعادلانه کامان ویلت 2009، باید با کارآموزان و شاگردان به عنوان کارمندان رفتار شود. شما حق انتخاب آزادانه در قمست اینکه آیا میخواهید عضو یک اتحادیه شوید یا نه دارید و همچنین حق انتخاب آزادانه در قسمت اشتراک در اقدام صنعتی قانونی دارید.

حمایتی را که نیاز دارید بدست آورید

اگر هر گونه مشورت در مورد مسایل محل کارتان نیاز داشته باشید، مستقیما با نماینده سارینا روسو صحبت نمایید.

به تماس شوید