دسترسی شغلی سارینا روسو

خودتان را توانمند کنید!

تیم دسترسی شغلی سارینا روسو به شما کمک میکند تا مهارتهای خویش برای بدست آوردن یک وظیفه را انکشاف دهید، در آن وظیفه باقی بمانید و آن وظیفه را به عنوان یک پیشینه کاری رشد دهید.

به عنوان یک متقاضی کار ثبت نام کنید

خدمات jobactive ویژه

Service delivery plan

وظیفه بعدی خود را پیدا کنید

بدون در نظر داشت وضعیت شما، دسترسی شغلی سارینا روسو هدفمند است تا به شما شوق، انگیزه و اعتماد برای بدست آوردن آن را وظیفه بدهد.

برگشت به پلان کاری

توسط اینها به قوای کار برگردید:

 • حمایت مشاوره یک به یک
 • انکشاف شخصی، به شمول انگیزه، ساختن خلص سوانح، مهارتهای مصاحبه، و نکاتی در مورد چگونگی برخورد شخصی
 • شناسایی مهارتها
 • آموزش مهارتهای زندگی و مشاوره شغلی
 • دسترسی به حمایت متخصصین از طرف روانشناسان و متحدین مسلک های صحی
 • خدمات و پروگرام های تخصصی کاریابی معلولین
 • آموزش آمادگی وظیفه و دسترسی به کورسهای کوتاه مدت و تصدیق نامه
 • دسترسی به تاسیسات جستجوی شغل دفتر مان، به شمول دسترسی به انترنت پرسرعت، کامپیوترهای پیشرفته، تلفون، تاسیسات چاپ و کاپی، و همچنین لست وظایف خالی.

آن وظیفه را بدست آورید

دسترسی شغلی سارینا روسو در زمینه های ذیل به شما کمک می کند:

 • فرصتهای تجربه کاری
 • بازاریابی مهارتهای شما برای کارفرمایان محلی
 • وصل کردن به وظایف خالی محلی
 • ارائه کمک های حمایت آموزشی به کارفرمایان
 • تقبل هزینه های ورود دوباره، مثال؛ کفش، لباس، کرایه موتر جهت اشتراک در مصاحبه های کاری و ترانسپورت به محل کار.
 • کارگزینی

آن وظیفه را نگهدار

برای حصول اطمینان از اینکه شما در وظیفه جدیدتان باقی بمانید:

 • از طریق موبایل همراه در ارتباط باشید
 • از محل کار خود دیدن کنید
 • با کارفرمایان خود ملاقات کنید تا مطمین شوید که از عهده چالش های وظیفوی بیرون می آیید.

در آن وظیفه رشد کنید

 • یک بسته فشرده از کورس های آموزشی محل کار جهت همکاری در راستای انکشاف پیشینه شغلی تان را پیشنهاد کنید