خدمات کاریابی معلولین

احتمال شاغل شدن خود را از طریق پروگرام های مسلکی با هدف داخل کردن شما در قوای کار تثبیت کنید!

تلفن 13 15 59

Lady with disability

به توانایی خود پی ببرید

خدمات کاریابی معلولین سارینا روسو شامل پروگرام های تخصصی که مشخصا برای توانمندسازی شما برای داخل شدن و ماندن در قوای کار طراحی شده است، میباشد.

پروگرام های ما شما را قادر میسازد تا:

  • مهارتها، توانایی ها و اهداف شغلی خود را شناسایی کنید
  • یک پلان انفرادی برای دستیابی به اهدافتان بسازید
  • به خدمات تخصصی که شامل بر روانشاسان و متخصصین وظیفوی هست دسترسی پیدا کنید.
  • آموزش های مسلکی را سپری کنید
  • به خدمات ترجمانی دسترسی پیدا کنید
  • مهارتهای خود را با فرصتهای شغلی مناسب مقایسه کنید
  • تجربه کاری خود و/یا کارهای آزمایشی با معاش را شروع کنید
  • با کارفرمایان معامله و چانه زنی کنید
  • تغییرات محل کار را بدست آورید
  • آن وظیفه را بدست آورید!

خدمات کاریابی معلولین- کتابچه اشتراک کننده