خدمات کاریابی بومی

فاصله را توسط بخش جستجوی شغلی شخصی شده، آموزش، تحصیلات، و الهام گیری از الگوهای نقش های بومی بسته کنید!

پاسخ 13 15 59

Aboriginal employee with her collegues

ایجاد خصوصیات مثبت، توسط:

  • حمایت مشاوره یک به یک
  • انکشاف شخصی، به شمول انگیزه، ساختن خلص سوانح، مهارتهای مصاحبه، و نکاتی در مورد چگونگی برخورد شخصی
  • شناسایی مهارتها
  • آموزش مهارتهای زندگی و مشاوره شغلی
  • دسترسی به حمایت متخصصین از طرف روانشناسان و متحدین مسلک های صحی
  • خدمات و پروگرام های تخصصی کاریابی معلولین
  • آموزش آمادگی وظیفه و دسترسی به کورسهای کوتاه مدت و تصدیق نامه
  • دسترسی به تاسیسات جستجوی شغل دفتر مان، به شمول دسترسی به انترنت پرسرعت، کامپیوترهای پیشرفته، تلفون، تاسیسات چاپ و کاپی، و همچنین لست وظایف خالی.

Register as a jobseeker