خدمات کاریابی برای افراد بالغ

شما دارای تجربه، دانش، و مهارت هستید تا در وظیفه تان پیشرفت کنید.

ما به شما کمک میکنیم تا بر تمایل کارفرمایان به کارگران جوانتر فایق آیید.

تلفن 13 15 59

Mature age employee

بازاریابی توانایی شما

  • چه مهارتهای قابل انتقال برای یک وظیفه جدید دارید؟
  • آیا مهارتها و تجربه شما میتواند به یک کارفرما فایده برساند؟
  • آیا شما یک تصویر پیشرفته مسلکی را عرضه میکنید؟
  • آیا نسبت به آخرین تکنالوژی با خبر مانده اید؟
  • آیا می خواهید نظرات جدید را قبول کنید؟
  • آیا برای شنیدن نظرات سازنده یک همکار جوانتر آماده هستید؟

سارینا روسو شما را در جستجوی وظیفه، تکنیک های مصاحبه، و به حداکثر رساندن مهارتهایتان برای وظیفه درست مشاورت میکند. اگر فکر میکنید سن و تجربه شما یک فایده است، همین طور است.