والدین بازگشت کننده به کار

زمانیکه شما یک خانه دارای اطفال را مدیریت می کنید، شما می آموزید که چطور با مردم رفتار کنید؛ چطور زمان خویش را تنظیم کنید؛ چطور چانه زنی کنید؛ و چطور در شرایط با استرس آرام بمانید.

این مهارتهای سرپرستی بسیار عالی هستند و همگی مستقیما قابل انتقال به محل کار میباشند!

تلفن 13 15 59

Happy lady with the kids

مهارتهای خود را کنترول کنید

سارینا روسو مهارتهای سرپرستی را میداند و با شما کار خواهد کرد تا:

  • گزینه های مراکز مراقبت طفل محلی را شناسایی کنید
  • خلص سوانح شما را تازه کند و تکنیک های جدید مصاحبه را بیاموزید
  • به کورس های رایگان مهارتها و آمادگی وظیفه دسترسی پیدا کنید
  • اعتماد و آمادگی وظیفوی خود را بسازید
  • برایتان وظیفه ایی با کارفرمایان فامیلی - دوستانه پیدا کند

برگشتن به کار فرصتی است برای ساختن یک پیشینه کاری و فراهم آوری امنیت برای خودتان و آینده اطفال تان.