برای مقدار کم کار کنید

تلفن 13 15 59

از کار کردن برای مقدار کم چطور فایده خواهید کرد:

  • مهارتهای وظیفوی را میسازید
  • توانایی های خود را به کارفرمایان احتمالی نمایش میدهید
  • از کارفرمایان قبلی ارجاع بدست می آورید
  • ارتباطات جدید کاری را ایجاد میکنید
  • در آموزش ها اشتراک می کنید
  • با قوای کار در ارتباط باقی می مانید