Ưu đãi và trợ cấp

Khoản Vay Hỗ Trợ Thương Mại (TSL)

Là khoản vay cần hoàn trả lại, được thanh toán cho Người Học Nghề Úc đang làm việc trong ngành thương mại được xác định trong Danh Sách Khoản Vay Hỗ Trợ Thương Mại Ưu Tiên.

Tối đa $20.000 dành cho khoảng thời gian 4 năm hoặc khoảng thời gian Học Nghề.

Trợ Cấp Thanh Niên, Trợ Cấp Austudy và ABSTUDY

Người Học Nghề Úc có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ thêm từ Chính Phủ, tùy theo việc áp dụng kiểm tra thu nhập của cá nhân và phụ huynh. Tổng số tiền được thông báo tại thời điểm áp dụng.

Trợ Cấp Sống Xa Nhà

Những cá nhân đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiếp tục hoặc bắt đầu Chương Trình Học Nghề của Úc nếu họ lần đầu tiên chuyển khỏi nhà cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

$77,17 một tuần trong năm đầu
$38,59 một tuần trong năm thứ hai
$25 một tuần trong năm thứ ba

Nhà Tuyển Dụng của Người Học Nghề Úc có các Ưu Đãi Dành Cho Người Khuyết Tật

Hỗ Trợ Tiền Lương Cho Người Học Nghề Bị Khuyết Tật Úc (DAAWS)

Dành cho những nhà tuyển dụng thuê Người Học Nghề Úc bị khuyết tật. Theo tỷ lệ cho mỗi tình trạng việc làm. Tối đa $104,30 mỗi tuần.

Quỹ Hỗ Trợ Việc Làm

Quỹ Hỗ Trợ Việc Làm giúp những người khuyết tật và mắc bệnh tâm thần bằng cách hỗ trợ tài chính để mua một loạt các điều chỉnh và dịch vụ liên quan đến công việc nếu họ đang bắt đầu một công việc hoặc hiện đang làm việc, cũng như những người yêu cầu hỗ trợ để tìm kiếm và chuẩn bị cho công việc. Tối đa $5.000.

Hỗ Trợ Hướng Dẫn, Giải Thích & Cố Vấn

Hỗ trợ tài chính trả cho SRTO hoặc RTO của bạn đối với những dịch vụ hướng dẫn, giải thích và cố vấn. Tối đa $5.000 mỗi năm.

Đăng ký là Người Học Nghề

Tiêu chí về tính đủ điều kiện áp dụng cho tất cả các ưu đãi và trợ cấp. Ưu đãi và trợ cấp từ Chính Quyền Tiểu Bang và Chính Phủ Úc có thể khác nhau tùy từng thời điểm mà không cần thông báo. Tất cả các ưu đãi có thời gian yêu cầu chi trả là 12 tháng tính từ ngày tiến hành thanh toán ưu đãi.